"ความสุขจากการเป็นผู้ให้ คุณค่าแห่งการรักษาองค์รวม"

วันและเวลาทำการ

คลินิกทันตกรรม (ในเวลาราชการ)

วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 17.00 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม:

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053 913 333