สิทธิการรักษา

การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม จำแนกตามสิทธิ์การรักษา

 1. สิทธิประกันสังคม
  • สามารถ อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟัน เบิกได้ ไม่เกิน 900 / ปี หากเกิน 900 ผู้รับบริการ จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด
  • กรณีการรักษาพยาบาลทางทันตกรม อื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมตามสิทธิ์ประกันสังคม ผู้รับบริการ สำรองจ่าย แล้วนำใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด (ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดของแต่ละคน)
 2. สิทธิข้าราชการ/อปท.
  • สามารถรักษาพยาบาลทางทันตกรรม ได้ทุกรายการ แต่รายการค่าใช้จ่าย เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม ราคาของกรมบัญชีกลาง
 3. สิทธิบัตรทอง (UC)
  1. สิทธิ UC รพ.มฟล. ต้องเป็นสิทธิ์การรักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม ทุกรายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ซึ่งส่วนใหญ่สิทธิ์ UC รพ.มฟล. จะเป็น นักศึกษาของมหาวิทยาลัย)
  2. สิทธิ UC ในเขต / UC นอกเขต สามารถรักษาพยาบาลทางทันตกรรม ได้ทุกรายการ แต่ผู้รับบริการ จะมีสิทธิการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม เป็นสิทธิ์เงินสด ทุกกรณีเนื่องจาก การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม ไม่ถือว่าเป็น กรณีฉุกเฉิน จึงต้องจ่ายค่ารักษา
 4. สิทธิ พนักงาน มฟล.
  1. พนักงานสัญญาจ้าง มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม 5,000 บาท /ปีสามารถรักษาพยาบาลทางทันตกรรมได้ทุกรายการ แต่หากมีค่ารักษาพยาบาลเกิน5,000 บาท ผู้รับบริการต้องจ่ายส่วนต่าง
  2. ลูกจ้างชั่วคราว ต้องลงทะเบียนเป็น สิทธิ์โครงการทัตกรรมบรมราชชนนี จึงจะสามารถรักษาพยาบาลทางทันตกรรมได้
 5. สิทธิโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี
       ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี

       1. ขอความอนุเคราะห์โดยตรงจากโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี
       2. ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย โดยการทำหนังสือรับรองส่งมายังโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี
       3. ติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยวิธีการส่งต่อ