ผู้บริหาร

คณบดี

JSFri114713 ชื่อ - สกุล อ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
ตำแหน่ง ผู้บริหาร
อีเมล  
ติดต่อ 0 5391 6600
การศึกษา
 • อนุมัติบัตร/ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล/ ทันตแพทยสภา/ 2545
 • Ph.D/ Biomaterials Science/University of Birmingham, UK/ 2542
 • M.S./ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล/ Ohio State University,Ohio USA/ 2533
 • วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล)/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2525
 • ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2523

รองคณบดี

5kFri114343 ชื่อ - สกุล ผศ.ทพญ.ดร.วิไลรัตน์ วรภมร
ตำแหน่ง ผู้บริหาร
อีเมล  
ติดต่อ 0 5391 6601
การศึกษา
 • Ph.D. (Dentistry) / The Universityof Queensland / Australia / 2544
 • GC.Ed. (Higher Education) / TheUniversity of Queensland /Australia / 2543
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(ปริทันตวิทยา) /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 2531- ท.บ. / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2529

 

nobody_m.original ชื่อ - สกุล อ.ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
ตำแหน่ง ผู้บริหาร
อีเมล  
ติดต่อ 0 5391 6602
การศึกษา
 • อนุมัติบัตร(ทันตสาธารณสุข)/ทันตแพทยสภา/2540
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล/2531
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2522
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2520

 

nobody_f.1024x1024 ชื่อ - สกุล รศ.ทพญ.ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง ผู้บริหาร
อีเมล  
ติดต่อ 0 5391 6602
การศึกษา
 • Faculty Certificate Program onเพิ่มเติมTeaching and Learning in HigherEducation, UBC, Canada /2554
 • อนุมัติบัตร(ทันตกรรมสาธารณสุข)/ทันตแพทยสภา/2545- Doctor of Public Health/ TheUniversity of Alabama / USA. /2537
 • Master of Public Health/ TheUniversity of Alabama / USA. /2531
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 2526
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์)/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2524