ผู้บริหาร

คณบดี

ชื่อ - สกุล ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล  กังวลกิจ
ตำแหน่ง คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
อีเมล paisan.kan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0 5391 3300
การศึกษา
 • - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 2522
  - วุฒิบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน / สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 2524
  - วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต / สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล / The University of Alabama at Birmingham / 2527
  - อนุมัติบัตร / สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล / ทันตแพทยสภา / 2540
  - ทันตแพทยศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / 2561

รองคณบดี

ชื่อ - สกุล อ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
อีเมล narong.dent@gmail.com
ติดต่อ  
การศึกษา
 • อนุมัติบัตร/ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล/ ทันตแพทยสภา/ 2545
 • Ph.D/ Biomaterials Science/University of Birmingham, UK/ 2542
 • M.S./ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล/ Ohio State University,Ohio USA/ 2533
 • วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล)/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2525
 • ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2523
ชื่อ - สกุล อ.ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล  
ติดต่อ 0 5391 6602
การศึกษา
 • อนุมัติบัตร(ทันตสาธารณสุข)/ทันตแพทยสภา/2540
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล/2531
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2522
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2520
ชื่อ - สกุล รศ.ทพญ.ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อีเมล  
ติดต่อ  
การศึกษา
 • Faculty Certificate Program onเพิ่มเติมTeaching and Learning in HigherEducation, UBC, Canada /2554
 • อนุมัติบัตร(ทันตกรรมสาธารณสุข)/ทันตแพทยสภา/2545- Doctor of Public Health/ TheUniversity of Alabama / USA. /2537
 • Master of Public Health/ TheUniversity of Alabama / USA. /2531
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 2526
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์)/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2524
ชื่อ - สกุล อ. ทพญ.รพินท์ อบสุวรรณ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อีเมล rapinobsuwan@gmail.com
ติดต่อ  
การศึกษา -ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/ ม.เชียงใหม่/ 2526
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ปริทันตวิทยา / ม.เชียงใหม่ / 2541
ชื่อ - สกุล อ. ทพ.พรรษกร แสงแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายคลินิกทันตกรรม
อีเมล Pansakorn.san@mfu.ac.th
ติดต่อ  
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิทยาทันตแพทย์ แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก / ม.เชียงใหม่ / 2562
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / ม.เชียงใหม่ / 2559
ชื่อ - สกุล อ. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
อีเมล Jirawan.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ  
การศึกษา - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/ ม.เชียงใหม่ /2556
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ / ม.เชียงใหม่ / 2561
-วุฒิบัตร / สาขาทันตกรรมจัดฟัน / 2564
ชื่อ - สกุล เภสัชกรเอกรัตน์ มีภู
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
อีเมล ekkarat.mee@mfu.ac.th
ติดต่อ  
การศึกษา