แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรม
2.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน
2. เพื่อใช้เอกสารในการประสานให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน ได้แก่ งานเวชระเบียน คลินิกบริการทันตกรรม คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์ คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางขั้นสูง คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก และคลินิกพิเศษนอกเวลา
2.2 ขอบข่าย
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมตั้งแต่ ผู้ป่วยเริ่มต้นเข้าโรงพยาบาลมา ลงทะเบียนกับเวชระเบียน การซักประวัติคัดกรอง การรับบริการการที่ห้องทันตกรรม การส่งต่อการรักษา การส่งปรึกษาแพทย์ การนัดหมาย จนกระทั่งชำระเงินกลับบ้าน
2.3 ผู้รับผิดชอบ
1. ทันตแพทย์
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (เข้ามาช่วยในส่วนคัดกรอง กรณีไม่มีพยาบาลอยู่ส่วนคัดกรอง)
3. พยาบาล
4. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
2.4 อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
2. คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Hos-xp)
3. ใบแทนซักประวัติ, ใบนำทาง
4. ตราปั๊มต่างๆ
5. สมุดบันทึกและเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
2.5 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
สำนักวิชาทันตแพทย์มีแนวทางการรับผู้ป่วยทั้งสิ้น ๔ รูปแบบ คือ
- ผู้ป่วยในการดูแลของนักศึกษาทันตแพทย์
- ผู้ป่วยอาจารย์ทันตแพทย์ young staff
- ผู้ป่วยอาจารย์ทันตแพทย์ คลินิกบริการชั้น ๑
- ผู้ป่วยนอกเวลา
ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ามารับบริการ และเอื้อต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ ดังนั้น รูปแบบการดำเนินการของสำนักวิชาทันตแพทย์ จึงมีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่คัดกรอง แจ้งผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ก่อนรับใบคัดกรองเพื่อตอบแบบสอบถามคัดกรองโดยละเอียดก่อนยื่นบัตรและเอกสารทั้งหมดที่ห้องเวชระเบียน
2. ผู้ป่วยยื่นใบนัดหรือเอกสารที่ตะกร้าหน้าห้องเวชระเบียน เจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยจากโปรแกรม Hosxp และบันทึกในใบแทนซักประวัติ
3. เจ้าหน้าที่คัดกรองเวชระเบียน เรียกชื่อผู้ป่วย โดยเรียกตามลำดับบัตรก่อน-หลัง
4. เจ้าหน้าที่คัดกรองเวชระเบียน ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลของผู้ป่วย ด้วยการตรวจบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา บัตร ข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ
5. ผู้ป่วยรับใบนำทางจากเจ้าหน้าที่คัดกรองเวชระเบียนหลังเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Hosxp
6. พยาบาลจุดคัดกรองวัดความดันโลหิตผู้ป่วยทุกราย ที่มารับบริการ
7. พยาบาลจุดคัดกรองซักประวัติผู้ป่วย พร้อมบันทึกในใบแทนซักประวัติ รวมถึงคีย์ข้อมูลในโปรแกรม Hosxp ส่วน คัดกรอง
7.1 ซักประวัติอาการสำคัญ (CC)
7.2 ซักประวัติโรคประจำตัวและการแพ้ยา
7.3 ชั่งน้ำหนักและสอบถามส่วนสูง
8. ส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการยังคลินิกต่างๆที่ทำการนัดหมายไว้
9. เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรม เรียกผู้ป่วยเข้าสู่ส่วนรักษา
10.หลังเสร็จสิ้นการรักษา ผู้ป่วยรอเรียกเพื่อเข้าสู่กระบวนการสุดท้าย ได้แก่ จ่ายเงิน จ่ายยา นัดหมาย ส่งต่อการ รักษา จนกระทั่งกลับบ้าน
11. กรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงสำหรับโรคติดต่อที่สำคัญ ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อทำการคัดกรองซ้ำ และนำใบตอบกลับ กลับมาเพื่อเข้ารับการรักษาต่อกรณีไม่มีความเสี่ยงสูง แต่กรณีมีความเสี่ยงสูง ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และโทรเข้ามาแจ้งทางคลินิกทันตกรรม เพื่อทำการนัดหมายต่อไป