เกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมฯ

          สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2557 และดำเนินมามากว่า 10 ปี มีการตรวจการทำงานและปรับปรุงคุณภาพในระบบต่างๆ ตามมาตรฐาน ทางคลินิกทันตกรรมสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต่างๆ นักศึกษา ทันตแพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ "เป็นสถาบันทางทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

"Leading Dental School of the Greater Mekong Subregion."
"เป็น 1 ใน 5 และอันดับแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย"
"Top Five of the Dental School in Thailand."
โดยมี Values คือ
DENT MFU.
D = Devotion
E = Excellenon
N = New
T = Teamwork
M = Morality
F = Fairness
U = Unity