คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดบริการแล้ว ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. เปิดบริการคลินิกทันตกรรม ณ ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ หวังสร้างหมอฟันคุณภาพ ให้บริการด้วยหัวใจ รักษาแบบองค์รวม      สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 และรุ่นที่ 2 ในชั้นปีที่4 ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้นในรายวิชาคลินิก ต้องฝึกปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริง หลังจากสั่งสมความพร้อมทางด้านวิชาการมาอย่างเต็มที่ และฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองมาอย่างคล่องแคล่ว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปิด “คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์” ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยปัจจุบันคลินิกทันตกรรมได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ซึ่งคลินิกแห่งนี้เป็นทั้งสถานฝึกอบรม วิจัย และปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข      คลินิกทันตกรรม นอกจากเป็นห้องปฏิบัติการของอาจารย์ทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์แล้ว ยังเปิดให้บริการแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก ทำการตรวจรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ โดยให้บริการในแนวคิดใหม่คือ […]

คลินิกทันตกรรม จะย้ายไปให้บริการที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะย้ายไปให้บริการที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนกรกฎาคม 2561

แนะนำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล.

เนื่องในโอกาสที่สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีอายุครบ ๕ ปี ในปี ๒๕๖๐ จึงเป็นการสมควรที่จะได้มีโอกาสแนะนำโรงเรียนทันตแพทย์ในพื้นที่ภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่สนใจ และด้วยหวังให้ปรากฏเป็นหลักฐานต่อไปจึงได้นำข้อมูลที่มีบันทึกจากแหล่งต่างๆมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอ (จากเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือ: ๑.บันทึกความทรงจำ วันชัย ศิริชนะ กว่าจะถึงดอยแง่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง๒๕๕๘ จากเรื่องราวที่ปรากฏใน2 หนังสือที่ระลึก สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๕ ปี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)     นับย้อนไปกว่า ๑๘ ปีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เริ่มขึ้น ณ ดอยแง่ม ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย บนพื้นที่ประมาณห้าพันไร่ ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีในขณะที่มีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ถือได้ว่าเป็นการเข้ามารักษาสมบัติของแผ่นดิน เป็นการคืนพื้นที่ผืนนี้ให้กลับมาตกอยู่ในมือของแผ่นดิน คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างถาวร เพราะก่อนหน้านั้นแผ่นดินผืนนี้เคยถูกครอบครองโดยไม่ถูกต้องจากผู้บุกรุกที่มาจากต่างที่หลากหลาย บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุก บางส่วนเป็นที่ สปก. บางส่วนเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ บางส่วนอาจมีโฉนดหรือใบแสดงการครอบครองอยู่บ้าง ซึ่งเป็นจำนวนน้อย หากไม่ได้มาสร้างมหาวิทยาลัยไว้ตรงนี้ที่ดินผืนนี้ก็คงจะถูกยึดครองและเปลี่ยนมือไป โดยผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์อีกเป็นจำนวนมาก […]