แนะนำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล.

เนื่องในโอกาสที่สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีอายุครบ ๕ ปี ในปี ๒๕๖๐ จึงเป็นการสมควรที่จะได้มีโอกาสแนะนำโรงเรียนทันตแพทย์ในพื้นที่ภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่สนใจ และด้วยหวังให้ปรากฏเป็นหลักฐานต่อไปจึงได้นำข้อมูลที่มีบันทึกจากแหล่งต่างๆมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอ (จากเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือ: ๑.บันทึกความทรงจำ วันชัย ศิริชนะ กว่าจะถึงดอยแง่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง๒๕๕๘ จากเรื่องราวที่ปรากฏใน2 หนังสือที่ระลึก สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๕ ปี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)     นับย้อนไปกว่า ๑๘ ปีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เริ่มขึ้น ณ ดอยแง่ม ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย บนพื้นที่ประมาณห้าพันไร่ ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีในขณะที่มีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ถือได้ว่าเป็นการเข้ามารักษาสมบัติของแผ่นดิน เป็นการคืนพื้นที่ผืนนี้ให้กลับมาตกอยู่ในมือของแผ่นดิน คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างถาวร เพราะก่อนหน้านั้นแผ่นดินผืนนี้เคยถูกครอบครองโดยไม่ถูกต้องจากผู้บุกรุกที่มาจากต่างที่หลากหลาย บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุก บางส่วนเป็นที่ สปก. บางส่วนเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ บางส่วนอาจมีโฉนดหรือใบแสดงการครอบครองอยู่บ้าง ซึ่งเป็นจำนวนน้อย หากไม่ได้มาสร้างมหาวิทยาลัยไว้ตรงนี้ที่ดินผืนนี้ก็คงจะถูกยึดครองและเปลี่ยนมือไป โดยผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์อีกเป็นจำนวนมาก […]